Over mij

Ik heb mijn restauratie-opleiding genoten aan de Academie Beeldende Kunsten Anderlecht, in Brussel, onder leiding van een aantal hooggekwalificeerde restauratoren. Deze opleiding stond onder supervisie van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK/IRPA) te Brussel.

Daarvoor had ik geologie gestudeerd en was ik al afgestudeerd in de studie Kunstgeschiedenis en Archeologie aan de Universiteit van Amsterdam.

Iedere behandeling is een ingreep in de fysieke integriteit van het schilderij. Dit vereist dat iedere behandeling verantwoord gebeurt, met respect voor het esthetische-, het historische- en het kunsthistorische aspect. Een balans hiertussen vinden is de taak van de restaurator. De middelen, materialen en technieken die de restaurator ter beschikking staan, zijn niet universeel toepasbaar. Feitelijk is het het schilderij dat de mogelijkheden en de inzetbare middelen bepaalt voor een behandeling. Ieder schilderij is uniek, ieder schilderij stelt zijn eigen eisen.

Voor een eventuele behandeling, die kan variëren van een eenvoudige conserverende ingreep tot een complexe restauratie, wordt het schilderij in eerste instantie bekeken samen met de opdrachtgever. De bevindingen leiden tot een behandelingsvoorstel. Aan de hand van dit voorstel wordt in overleg met de opdrachtgever een bepaalde behandeling overeengekomen. Deze wordt vervolgens geoffreerd. Het kan natuurlijk zijn dat uitvoeriger onderzoek vereist is om tot een behandelingsvoorstel te komen. Voor iedere afwijking van het vooraf bepaalde behandelingstraject wordt overleg gevoerd met de opdrachtgever.
U kunt ervan verzekerd zijn dat de behandeling door mij persoonlijk wordt gedaan en dat ik altijd de hoogst haalbare kwaliteit nastreef. Mocht het zo zijn dat uw werk door een door mij ingehuurde freelancer wordt behandeld, dan wordt u daarover geïnformeerd. De eindverantwoordelijkheid voor de kwaliteit berust te allen tijde bij mij.
Opdrachten worden uitgevoerd in een speciaal geoutilleerd, geklimatiseerd en beveiligd atelier.
Verslaglegging in woord en beeld vormt een vast onderdeel van iedere behandeling.

Ik ben lid van de vereniging voor conservering en restauratie Restauratoren Nederland, hetgeen betekent dat ik de Ethische Gedragscode onderschrijf.

Uitgangspunten bij iedere behandeling zijn: reversibiliteit van materialen, het mijden van technieken die niet meer ongedaan gemaakt kunnen worden, geschiktheid en noodzakelijkheid van de behandeling, terughoudendheid bij de behandeling, nastreven van de best mogelijke behandeling ongeacht waarde of kwaliteit van het schilderij, het kennen van de eigen competentie en mogelijkheden.
Daarnaast dient de restaurator op de hoogte te zijn van nieuwe ontwikkelingen in het vakgebied en zijn bekwaamheid te blijven verbeteren, door het bijhouden van vakliteratuur en het volgen van cursussen, workshops, lezingen en symposia.
Lidmaatschap van Restauratoren Nederland voorziet tevens in het bestaan van een klachtenprocedure.

Gemeentelijke overheden, overheidsdiensten, musea, kerkelijke instellingen, kunsthandel en particulieren behoren tot mijn opdrachtgevers, waarbij zowel oude kunst als moderne en hedendaagse kunst binnen mijn expertise vallen.