Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN van toepassing op overeenkomsten met leden van de rechtspersoonlijkheid bezittende vereniging Restauratoren Nederland (RN) en hun opdrachtgevers en offertes afkomstig van leden van Restauratoren Nederland.

I. ALGEMEEN

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten en alle overige rechtsrelaties tussen leden van Restauratoren Nederland in hoedanigheid van opdrachtnemer (hierna: “Opdrachtnemer”) en hun opdrachtgevers, alsmede op alle offertes met betrekking tot de in artikel 1.4 omschreven werkzaamheden.

1.2. Een van deze voorwaarden afwijkend beding is slechts geldig wanneer dat beding schriftelijk door Opdrachtnemer is geaccepteerd.

1.3. Opdrachtnemer zal als een goed huisvader voor de eigendommen van opdrachtgever zorgen.

1.4. Onder ‘werkzaamheden’ worden verstaan: de conservering, het restaureren en het herstellen van voorwerpen van kunst en cultureel erfgoed, alsmede het geven van adviezen, het leveren van goederen en het verlenen van diensten, en alle daarmee verband houdende werkzaamheden en diensten.

1.5. Opdrachtnemer zal de werkzaamheden naar beste weten en kunnen uitvoeren, gebruikmakend van de stand der wetenschap zoals die op enig moment redelijkerwijs kenbaar is voor een zorgvuldig handelend restaurator, en met inachtneming van de Ethische Code zoals die ten tijde van het uitbrengen van de offerte dan wel, indien een overeenkomst wordt gesloten zonder dat voordien een offerte is uitgebracht, bij het aangaan van de overeenkomst, door de algemene ledenvergadering van Restauratoren Nederland is vastgesteld.

1.6. De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn niet slechts overeengekomen ten behoeve van Opdrachtnemer, maar zijn ook inroepbaar door en overeengekomen ten behoeve van haar aandeelhouders en bestuurders, alle personen die voor Opdrachtnemer werkzaam zijn, en personen die door Opdrachtnemer bij de uitvoering van een opdracht ingeschakeld zijn en/of voor wiens handelen of nalaten Opdrachtnemer aansprakelijk zou kunnen zijn. Dit artikel betreft een onherroepelijk derdenbeding om niet in de zin van artikel 6:253 lid 4 BW.

1.7. Indien Opdrachtnemer de opdracht in dienst van een rechtspersoon, een maatschap, vennootschap onder firma of commanditaire vennootschap een beroep of bedrijf en/of samen met een dergelijke onderneming uitvoert, komen alle overeenkomsten en andere rechtsrelaties uitsluitend tot stand met en worden opdrachten slechts uitgevoerd door die onderneming. Dat geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De toepasselijkheid van artikel 7:404 BW, dat voor het laatstbedoelde geval een regeling geeft, en van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht wordt gegeven, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

1.8. Opdrachtgever staat ervoor in dat hij rechthebbende is van de goederen waarop de overeenkomst betrekking heeft, of dat de rechthebbende voorafgaande aan het aangaan van de overeenkomst akkoord is met de aard en omvang van de opdracht en de opdrachtgever bevoegd is onder deze voorwaarden de overeenkomst te sluiten.

II. OFFERTES

2.1. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

2.2. Opdrachtnemer is gerechtigd een honorarium in rekening te brengen voor het uitbrengen van een offerte, indien zulks van tevoren aan opdrachtgever is meegedeeld. Voor zover Opdrachtnemer ten behoeve van de offerte kosten heeft te maken, zijn deze kosten voor rekening van opdrachtgever.

III. OVEREENKOMST

3.1. Elke overeenkomst komt tot stand door schriftelijke opdrachtverlening door opdrachtgever en acceptatie door Opdrachtnemer. Bij gebreke van schriftelijke acceptatie door Opdrachtnemer wordt de overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen op het tijdstip dat Opdrachtnemer een aanvang neemt met zijn werkzaamheden.

3.2. Opdrachtnemer is te allen tijde, bij de uitvoering van de overeenkomst, gerechtigd gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen van de overeengekomen vergoeding en/of de te maken kosten en is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het tijdstip dat vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

3.3. Opdrachtgever heeft geen bevoegdheid tot verrekening van enige gestelde tegenvordering met het aan Opdrachtnemer verschuldigde.

3.4. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en de volledigheid van de door hem aan Opdrachtnemer verstrekte gegevens over het te behandelen voorwerp en bewaaromstandigheden. Hij zal meer in het bijzonder zijn kennis van gebreken in dat voorwerp zo tijdig aan Opdrachtnemer meedelen dat deze bij het uitbrengen van een offerte of bij het uitvoeren van de overeenkomst daarmee rekening kan houden.

3.5. Wijzigingen, niet beperkt tot verslechteringen, in de conditie van het voorwerp waarop een offerte betrekking heeft, ontstaan tussen de inspectie ten behoeve van het uitbrengen van de offerte en de aanvaarding van de opdracht geeft Opdrachtnemer het recht de offerte te laten vervallen dan wel de opdracht te beëindigen of op gewijzigde condities te aanvaarden/voort te zetten en uit te voeren mits hij die gewijzigde condities aan opdrachtgever kenbaar heeft gemaakt en deze niet terstond schriftelijk heeft laten weten van voortzetting van de overeenkomst af te willen zien. In geval van beëindiging is opdrachtgever gehouden tot vergoeding van de tot dan door Opdrachtnemer gemaakte kosten en tot betaling van de tot dan opgebouwde honorariumaanspraken.

3.6. Indien tijdens het uitvoeren van de overeenkomst door aan het voorwerp van de overeenkomst gerelateerde omstandigheden de overeengekomen werkzaamheden niet kunnen worden uitgevoerd, zal Opdrachtnemer dat aan opdrachtgever melden. Bij gebreke van overeenstemming over het voortzetten van de overeenkomst, al dan niet op gewijzigde condities, zal de overeenkomst zijn beëindigd, in welk geval opdrachtgever gehouden is tot vergoeding van de tot dan door Opdrachtnemer gemaakte kosten en tot betaling van de tot dan opgebouwde honorariumaanspraken.

IV. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN EN VERMELDINGEN

4.1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot door Opdrachtnemer of in opdracht van Opdrachtnemer vervaardigde ontwerpen, tekeningen, monsters,

documentatie en foto’s verblijven bij Opdrachtnemer. Het is opdrachtgever niet toegestaan om deze te verveelvoudigen en openbaar te maken dan na schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer. Voor elke openbaarmaking of verveelvoudiging in strijd hiermee is opdrachtgever aan Opdrachtnemer een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd ten belope van EUR 5.000,– onverminderd de aanspraak van Opdrachtnemer op schadevergoeding.

4.2. Opdrachtnemer is bevoegd om door hem of in zijn opdracht vervaardigde ontwerpen, tekeningen, monsters, documentatie en foto’s openbaar te maken en te verveelvoudigen ten behoeve van de promotie van zijn bedrijfsmatige activiteiten en ten behoeve van publicaties van voorlichtende of wetenschappelijke aard, tenzij bij acceptatie van de opdracht Opdrachtnemer schriftelijk afziet van dergelijk gebruik.

4.3. Elke vermelding of publicatie door Opdrachtnemer, al dan niet gestaafd door documentatie en/of certificaten, geschiedt naar beste weten en kunnen en overeenkomstig de op dat moment voor eenieder kenbare stand der wetenschap.

4.4. Aan Opdrachtnemer gedane vermeldingen, al dan niet gestaafd door documentatie en/of certificaten, kunnen geen rechten worden ontleend.

V. WIJZIGINGEN IN DE OPDRACHT

5.1. Hogere kosten, waaronder begrepen kosten die voortvloeien uit een extra tijdsbesteding door Opdrachtnemer, ten gevolge van door opdrachtgever gewenste wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, zijn voor rekening van opdrachtgever. Wijzigingen die leiden tot een vermindering van kosten worden evenzeer verrekend; een wijziging die leidt tot een lagere tijdsbesteding door Opdrachtnemer leidt slechts tot verlaging van de overeengekomen honorariumaanspraak indien Opdrachtnemer daarmee schriftelijk heeft ingestemd.

5.2. Voor zover een levertijd is overeengekomen, zal deze geacht zijn stilzwijgend te zijn aangepast aan door opdrachtgever verlangde en door Opdrachtnemer geaccepteerde wijzigingen van de overeenkomst.

5.3. Opdrachtnemer is bevoegd om specificaties van te gebruiken of te leveren producten te wijzigen in producten die in geringe mate afwijken van de oorspronkelijk overeengekomene.

5.4. Opdrachtnemer is bevoegd om andere producten te gebruiken of te leveren dan die waarop de overeenkomst of de offerte betrekking had en daar in meer dan in geringe mate van afwijken, na opdrachtgever daarvan in kennis te hebben gesteld.

VI. PRIJZEN

6.1. De door Opdrachtnemer opgegeven prijzen zijn, tenzij anders bepaald, exclusief BTW en exclusief eventuele kosten van assurantie, transport, installatie en verpakking.

6.2. Opdrachtnemer is gerechtigd om na de offerte of na het aangaan van de overeenkomst opkomende prijsverhogingen, die het gevolg zijn van na dat tijdstip ingevoerde of verhoogde belastingen, invoerrechten of andere heffingen van overheidswege, door te berekenen, evenals koerswijzigingen van valuta of wijzigingen van grondstofprijzen.

VII. LEVERINGSTERMIJNEN

7.1. Opgegeven levertijden gelden immer bij benadering en nimmer zal een levertijd kunnen gelden als een fatale termijn.

7.2. De werkzaamheden van Opdrachtnemer gelden als voltooid op het tijdstip dat Opdrachtnemer dat aan opdrachtgever meedeelt. Vanaf dat tijdstip verblijven de voorwerpen waarop de overeenkomst betrekking heeft voor rekening en risico van opdrachtgever bij Opdrachtnemer.

7.3. Indien opdrachtgever niet binnen tien werkdagen na kennisgeving van de voltooiing van de opdracht deze voorwerpen onder zich heeft genomen, is Opdrachtnemer gerechtigd om een bewaarloon in rekening te brengen overeenkomstig het in de branche geldende tarief.

VIII. AANKOMST VOORWERPEN IN ATELIER, VERVOER EN EMBALLAGE

8.1. Voorwerpen waarop de overeenkomst betrekking heeft worden, na aankomst in het atelier van Opdrachtnemer, gezamenlijk door opdrachtgever en Opdrachtnemer uitgepakt. Indien opdrachtgever, na daartoe te zijn uitgenodigd, niet aanwezig is bij het uitpakken, zal Opdrachtnemer niet aansprakelijk zijn voor enige schade die bij of door dat uitpakken optreedt en wordt de staat van dat voorwerp of die voorwerpen vermoed te zijn overeenkomstig de bevindingen van Opdrachtnemer.

8.2. Voorwerpen waarop de overeenkomst of de offerte betrekking hebben, reizen te allen tijde voor rekening en risico van opdrachtgever, ongeacht het ter zake op de vervoersdocumenten vermelde.

8.3. Indien naar het oordeel van Opdrachtnemer speciale emballage noodzakelijk is ter bescherming van de voorwerpen, wordt deze emballage tegen kostprijs aan opdrachtgever in rekening gebracht en niet teruggenomen.

IX. UITBESTEDING WERK AAN DERDEN

9.1. Opdrachtnemer is gerechtigd om de opdracht, dan wel een gedeelte daarvan, door een derde eveneens onder de bepalingen van de algemene voorwaarden te laten uitvoeren, mits hij zulks van tevoren aan opdrachtgever heeft kenbaar gemaakt en deze niet binnen een redelijke termijn daartegen bezwaar maakt.

X. AANSPRAKELIJKHEID

10.1. Iedere aansprakelijkheid, ongeacht de rechtsgrond en onverschillig in welke hoedanigheid Opdrachtnemer wordt aangesproken, van Opdrachtnemer voor schade is uitgesloten. Deze uitsluiting geldt in het bijzonder (maar is daartoe niet beperkt) ten aanzien van transport, uitvoeringswerkzaamheden, opslag en advisering met betrekking tot de voorwerpen waarop de overeenkomst of offerte betrekking heeft. De in dit artikel neergelegde beperking van aansprakelijkheid geldt in alle gevallen, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer zelf of van de met de leiding belaste personen van Opdrachtnemer.

10.2. De opdrachtgever verplicht zich ter zake van de uit deze algemene voorwaarden en de opdracht voortvloeiende risico’s een verzekering af te sluiten en – in het geval van schade – daaronder aanspraak op uitkering te maken.

10.3. Opdrachtnemer is niet gehouden tot het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering. In het geval Opdrachtnemer toch een aansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten en opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, is haar aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico.

10.4. Indien geen aansprakelijkheidsverzekering is afgesloten of indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de in artikel 10.3 bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot driemaal het aan de uitvoering van de betreffende opdracht verbonden honorarium, tot een maximum van EUR 15.000,–.

10.5. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot de directe schade, in welk verband Opdrachtnemer overeenkomstig artikel XI het recht heeft de schade te herstellen, met uitsluiting van indirecte schade zoals gederfde winst/omzet en andere (gevolg)schade. Uitgesloten van aansprakelijkheid zijn in het bijzonder de door een verzekering of fonds gedekte of te dekken schade/kosten, inclusief het eventuele eigen risico daarbij.

10.6. De rechten van de schadelijdende partij(en) jegens Opdrachtnemer zijn niet vatbaar voor overgang/overdracht/subrogatie aan verzekeraars of andere partijen.

10.7. Opdrachtnemer is gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden als bedoeld in artikel 9.1 namens de opdrachtgever te aanvaarden. Iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor een tekortkoming van een derde is bovendien, als extra beperking, beperkt tot het bedrag dat de opdrachtgever bij een rechtstreekse aanspraak jegens die derde had kunnen ontvangen.

10.8. De opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer alsmede de in artikel 1.6 genoemde andere personen tegen aanspraken van derden voor zover die aanspraken overstijgen waartoe Opdrachtnemer bij een aanspraak door de opdrachtgever gehouden zijn te betalen.

XI. RECLAMES

11.1. Opdrachtgever is gehouden om tijdens de uitvoering van de overeenkomst wanneer Opdrachtnemer daarom verzoekt en voorts terstond na voltooiing van de werkzaamheden het voorwerp of de voorwerpen waarop de overeenkomst betrekking heeft te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan Opdrachtnemer terstond schriftelijk op de hoogte te stellen.

11.2. Klachten met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen in ieder geval op straffe van verval van alle aanspraken schriftelijk binnen 30 dagen na afronden van de werkzaamheden, dan wel binnen 30 dagen nadat de opdrachtgever bekend is geworden of bekend behoorde te zijn met het gebrek, de fout of de tekortkoming, aan Opdrachtnemer kenbaar te zijn gemaakt.

11.3. Opdrachtgever wordt geacht de staat van het voorwerp of de voorwerpen te hebben geaccepteerd en ziet af van alle aanspraken ter zake, indien hij niet binnen 30 dagen nadat hij het voorwerp of de voorwerpen heeft geïnspecteerd dan wel had kunnen inspecteren, schriftelijk aan Opdrachtnemer zijn concrete bezwaren kenbaar heeft gemaakt.

11.4. Opdrachtnemer dient te allen tijde in staat te worden gesteld het voorwerp te inspecteren naar aanleiding van bezwaren.

11.5. Opdrachtgever dient, bij gebleken bezwaren, Opdrachtnemer in staat te
stellen te allen tijde de werkzaamheden die nodig zijn voor herstel of voltooiing uit te voeren, bij gebreke waarvan opdrachtgever geen aanspraak kan maken op herstel, voltooiing of schadevergoeding.

11.6. De werkzaamheden van Opdrachtnemer zijn gericht op het uitvoeren van een inspanningsverplichting, hetgeen met zich brengt dat opdrachtgever geen aanspraken geldend kan maken indien het voorwerp of de voorwerpen na uitvoering van de werkzaamheden niet voldoet of voldoen aan de redelijke verwachtingen die partijen of één van hen bij het aangaan of bij het uitvoeren van de overeenkomst daaromtrent hebben. Enige mededeling van Opdrachtnemer over het resultaat of de houdbaarheid daarvan zal niet mogen worden uitgelegd als een garantie, tenzij opdrachtnemer dat uitdrukkelijk en schriftelijk heeft laten weten.

XII. OVERMACHT

12.1. Overmacht geeft aan Opdrachtnemer de bevoegdheid om de overeenkomst te ontbinden, dan wel de uitvoering daarvan op te schorten totdat de overmachtsituatie heeft opgehouden te bestaan. In een dergelijk geval heeft Opdrachtnemer recht op vergoeding van de door haar gemaakte kosten.

12.2. Onder overmacht worden in het bijzonder maar niet uitsluitend begrepen geheel of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid van Opdrachtnemer, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, terrorisme, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van Opdrachtnemer als bij derden, van wie Opdrachtnemer de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts alle oorzaken, buiten de schuld en/of de risicosfeer van Opdrachtnemer ontstaan.

XIII. ANNULERING

13.1. Opdrachtgever is bevoegd de overeenkomst tussentijds te beëindigen. In dat geval is hij gehouden om aan Opdrachtnemer de door hem gemaakte kosten te vergoeden en het aan de werkzaamheden tot het tijdstip van annulering verbonden honorarium te betalen. Voorts is opdrachtgever in dat geval gehouden om Opdrachtnemer de gederfde winst en/of het geleden verlies te vergoeden, alsmede Opdrachtnemer te vrijwaren tegen aanspraken van derden als gevolg van het beëindigen van de opdracht.

XIV. RETENTIERECHT

14.1. Opdrachtnemer is gerechtigd voorwerpen van opdrachtgever onder zich te houden, totdat opdrachtgever alle kosten en honoraria waarop Opdrachtnemer aanspraak heeft ter zake van de overeenkomst dan wel van andere overeenkomsten, onder zich te houden tot het tijdstip dat opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens Opdrachtnemer heeft voldaan.

14.2. Opdrachtnemer is bevoegd om, wanneer opdrachtgever ter zake van zijn betalingsverplichtingen in verzuim is en niet binnen dertig dagen na daartoe te zijn aangemaand aan zijn verplichtingen voldoet, het voorwerp of de voorwerpen bestens te verkopen en is onherroepelijk daartoe gemachtigd. Opdrachtnemer is bevoegd om met de opbrengst van de verkoop al zijn vorderingen op opdrachtgever te verrekenen en is gehouden tot afdracht van het meerdere binnen dertig dagen na ontvangst van de koopprijs.

XV. BETALING

15.1. Opdrachtgever is gehouden tot contante betaling van het verschuldigde bij het in ontvangst nemen van het voorwerp of de voorwerpen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien is overeengekomen dat betaling niet geschiedt bij aflevering en geen andere termijn is overeengekomen dan wel door Opdrachtnemer is vastgesteld, dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur.

15.2. Bij niet-naleving van de verplichting tot contante betaling bij aflevering dan wel overschrijding van een betalingstermijn van 14 dagen dan wel overschrijding van de overeengekomen of door Opdrachtnemer vastgestelde betalingstermijn is opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling zal zijn vereist. Verzuim treedt van rechtswege eveneens in indien deelbetalingen zijn overeengekomen en enige termijn voor deelbetaling zal zijn overschreden.

15.3. In geval van verzuim is opdrachtgever naast de hoofdsom de wettelijke (handels)rente over het openstaande bedrag verschuldigd, terwijl de opdrachtgever daarnaast tevens verschuldigd is de gerechtelijke evenals buitengerechtelijke kosten, waaronder begrepen de kosten welke zijn verbonden aan de incasso van de vordering. De incassokosten van de totale vordering van Opdrachtnemer op een niet-consument worden gesteld op 15% van de totale vordering met een minimum van € 40,- exclusief omzetbelasting.

15.4. Opdrachtnemer is gerechtigd om een eigen verplichting tot afgifte op te schorten alsmede zijn werkzaamheden op te schorten indien opdrachtgever in verzuim is met betrekking tot de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst dan wel uit hoofde van enige andere overeenkomst met Opdrachtnemer. Opdrachtnemer is voorts bevoegd, in geval van verzuim, de overeenkomst te ontbinden in welk geval opdrachtgever gehouden is de daaruit voortvloeiende schade aan Opdrachtnemer te vergoeden.

15.5. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd het voorwerp of de voorwerpen waarop de overeenkomst betrekking heeft terug te nemen, wanneer opdrachtgever in verzuim is. Opdrachtnemer is door opdrachtgever gemachtigd om zich toegang te verschaffen tot de plaats waar het voorwerp of de voorwerpen zich bevinden of waarvan in redelijkheid aangenomen kan worden dat zij zich daar bevinden.

XVI. CONVERSIE

16.1. Indien één of meer bepalingen van deze voorwaarden niet rechtsgeldig blijk(t)(en) te zijn en/of vernietigd worden, zullen de voorwaarden voor het overige van kracht blijven. De bepaling of het gedeelte waarop geen beroep kan worden gedaan, moet worden geacht zodanig te zijn aangepast dat een beroep daarop wel mogelijk is, waarbij de intentie van partijen met betrekking tot de oorspronkelijke bepaling c.q. het oorspronkelijke gedeelte zoveel mogelijk in stand blijft.

XVII. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

17.1. Op alle overeenkomsten en rechtsrelaties is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Bij uitsluiting van andere is de rechter, binnen wiens arrondissement Opdrachtnemer is gevestigd bevoegd van enig geschil kennis te nemen.
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder dossiernummer 34229718 d.d. 12 februari 2021.